ఆరిపోయే దీపమా పెద్దరికమే పాపమా విధికి...@ భారతీయులం

ఆరిపోయే దీపమా పెద్దరికమే పాపమా విధికి...@ భారతీయులం 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం