జీతం కోసం ఆంగ్ల భాష ..జీవితం కోసం అమ్మ భాష. !@ "భారతీయులం"

జీతం కోసం ఆంగ్ల భాష ..జీవితం కోసం అమ్మ భాష. !
మీకు తెలుసా...నొప్పి తగులుతేనే తప్ప అమ్మ బాష బయటకి రాదు.ఈకాలం లో.!! @ "భారతీయులం"

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం