ఇంకా నడక సాగించే గ్రామాలు ఎన్నో..@ "భారతీయులం"

ఇంకా నడక సాగించే గ్రామాలు ఎన్నో..
ఒకచోట నుండి మరొకచోటకు వెళ్ళడానికి నడకే ఆదారం.@ "భారతీయులం"

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం