ఏ పాఠం ఎవరికీ ? పెద్దలకా - పిల్లలకా ? పాఠాలు నేర్చుకునే వయసులో పిల్లలకు తల్లిదండ్రులు సరైన పాఠాలు నేర్పకపోతే ? @ {భారతీయులం}

ఏ పాఠం ఎవరికీ ? పెద్దలకా - పిల్లలకా ?
పాఠాలు నేర్చుకునే వయసులో పిల్లలకు తల్లిదండ్రులు సరైన పాఠాలు నేర్పకపోతే ? మిమ్మల్ని వేలెత్తి చూపవచ్చు. @ {భారతీయులం} 

1 comments

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం