ఓహ్ వృద్దురాలి ఎదురు చూపులు ... ఒక్కరైనా వస్తారేమో అని. @ {భారతీయులం}

ఓహ్ వృద్దురాలి ఎదురు చూపులు ... ఒక్కరైనా వస్తారేమో అని. @ {భారతీయులం} 
--

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం