వెధవ సిటీ...ఎక్కడా వేపాకు దొరికి చావా లేదు ..అందుకే చేడుకోసం ఉగాది పచ్చడి లో కుంకుడికాయ రసం వేశా..@ {భారతీయులం}

వెధవ సిటీ...ఎక్కడా వేపాకు దొరికి చావా లేదు ..అందుకే చేడుకోసం ఉగాది పచ్చడి లో కుంకుడికాయ రసం వేశా..@ {భారతీయులం} 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం