పగలు లేదు రాత్రి లేదు... తిండి లేదు తిప్పలు లేవు..! "భారతీయులం"

పగలు లేదు రాత్రి లేదు...
తిండి లేదు తిప్పలు లేవు..
ఎక్కడికి వెళ్ళేది లేదు ఎవరు వచ్చేది లేదు..
ప్రతినిత్యం ఒకటే పని కంప్యూటర్ ముందు కూర్చొని ఏదో ఒకటి చేయడం.
ఇట్లు 
"భారతీయులం"

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం