ఒకరికి మంచి చేద్దాం అనుకోవడం నీ మూర్ఖత్వం ! ఒకరు నీ సలహాను వింటారు అనుకోవడం నీ వెర్రితనం.!! @ “భారతీయులం”

ఒకరికి మంచి చేద్దాం అనుకోవడం నీ మూర్ఖత్వం !
ఒకరు నీ సలహాను వింటారు అనుకోవడం నీ వెర్రితనం.!! @ "భారతీయులం"  

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం