తెల్లవార వస్తోంది కొద్ది కొద్దిగా...తీరం చేరగలదని నమ్మకంగా...! మిత్రులందరికీ శుభోదయం !!!

 తెల్లవార వస్తోంది కొద్ది కొద్దిగా...

వాగ్దానమిచ్చిన ఉషోదయం ఇదేనని!

 జీవన నావ సాగుతోంది మెల్ల మెల్లగా...

తీరం చేరగలదని నమ్మకంగా...! 

 మిత్రులందరికీ శుభోదయం !!! 


0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం