వానరునికి ఫలము ఇస్తున్న ఎజమాని. కడుపు కోత మానవ జన్మకే కాదు ...అందరికి. @ {భారతీయులం}

వానరునికి ఫలము ఇస్తున్న ఎజమాని.
కడుపు కోత మానవ జన్మకే కాదు ...అందరికి. @ {భారతీయులం} 

-=-=-
=-=-=-=-=-=-=-=-

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం