పర్యావరణ పరి రక్షకులే దేవతలు పర్యావరణ భక్షకులే రాక్షసులు ! @ {భారతీయులం}

పర్యావరణ పరి రక్షకులే దేవతలు 
పర్యావరణ భక్షకులే రాక్షసులు ! @ {భారతీయులం}  

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం