అందమైన ముగ్గు...కలిశం ని ముగ్గులో పెట్టి ఉగాది సంతోషాలకు స్వాగతం పలుకుదాం.@ {భారతీయులం}

అందమైన ముగ్గు...కలిశం ని ముగ్గులో పెట్టి ఉగాది సంతోషాలకు స్వాగతం పలుకుదాం.@ {భారతీయులం} 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం