ప్లాస్టిక్ వినియోగాన్ని తగ్గించండి. @ {భారతీయులం}

ప్లాస్టిక్ కవర్స్ భూమి లో అలానే చాల రోజులు ఉంటాయి..వాటిని పశువులు తిని ..ప్లాస్టిక్ అరగక..చాలా చనిపోతున్నాయి..ఇదే కాక ఎన్నో!!  ప్లాస్టిక్ వినియోగాన్ని తగ్గించండి. @ {భారతీయులం} 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం