చేయి చేయి కలిపి ఆడుకుంటూ ఆనందించాల్సిన వయసులో ..పార చేత బట్టి కూలి కోసం కూటి కోసం శ్రమిస్తున్న చిన్నారులు.@ {భారతీయులం}

చిన్న పిల్లల చేత కూలి పని నిర్మూలనకని అడిగితే ఇది తిరిగి వచ్చే సమాదానం. 
చేయి చేయి కలిపి ఆడుకుంటూ ఆనందించాల్సిన వయసులో ..పార చేత బట్టి కూలి కోసం కూటి కోసం శ్రమిస్తున్న చిన్నారులు. చదువుకుని పస్తులుండే కన్నా (పని)  కూలి చేసి పస్తులుండ కుండ పొట్ట నింపుకోవడం లో తప్పు లేదుగా.
చిన్న పిల్లల చేత కూలి పని నిర్మూలనకని అడిగితే ఇది తిరిగి వచ్చే సమాదానం. @ {భారతీయులం} 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం