పర్యావరణ-కాలుష్య:ఏ పార్టీ వారు మీరు? ఆలోచించండి @ {భారతీయులం}

ఇప్పుడు ప్రపంచంలో రెండు పార్టీలు. 
1 . పర్యావరణ ప్రేమికుల పార్టీ. 
2 . కాలుష్య ప్రేమికుల పార్టీ. 
ఏ పార్టీ వారు మీరు? ఆలోచించండి @ {భారతీయులం}  

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం