మంచి నిల్లు కాదు ..కానీ గుప్పెడు నిల్ల కోసం కొన్ని మైళ్ళు వెళ్లి తెచ్చుకుంటున్న గిరిజనలు. @ "భారతీయులం"

మంచి నిల్లు కాదు ..కానీ గుప్పెడు నిల్ల కోసం కొన్ని మైళ్ళు వెళ్లి తెచ్చుకుంటున్న గిరిజనలు.
నీటి విలువ తెలుసుకోండి ..తెలపండి.
నీటిని వృధా చేయకండి. @ "భారతీయులం"

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం