చేతిలో నోటుంది..చెప్పనా మాటుంది ఇది చిన్న ఇబ్బంది....@ భారతీయులం

చేతిలో నోటుంది..చెప్పనా మాటుంది ఇది చిన్న ఇబ్బంది....@ భారతీయులం 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం