వారణాసి లో ఓహ్ సన్యాసి..తన కురులను ఆరబెట్టుకుంటున్నాడు. తన కురులను చూసి ఆశ్చర్య పోయాము.@ {భారతీయులం}

వారణాసి లో ఓహ్ సన్యాసి..తన కురులను ఆరబెట్టుకుంటున్నాడు. తన కురులను చూసి ఆశ్చర్య పోయాము.@ {భారతీయులం} 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం