కీ బోర్డుల కంకితమైన వేళ్ళు సైతం కదిలించే కవిత్వాన్ని సృష్టిస్తాయి....@ {భారతీయులం}

కీ బోర్డుల కంకితమైన వేళ్ళు సైతం కదిలించే కవిత్వాన్ని సృష్టిస్తాయి....@ {భారతీయులం} 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం