జన గణమన {పూర్తిగేయం } @ "భారతీయులం" | ప్రసూన

జన గణమన {పూర్తిగేయం } @ "భారతీయులం" | ప్రసూన :
---------->>
జన గణమన జనగణమన అధినాయక జయహే !భారత భాగ్య విధాతా!
పంజాబ్ ఆంధ్ర గుజరాత మరాఠా ద్రావిడ ఉత్కళ వంగా
వింధ్య హిమాచల యమునా గంగా ఉచ్చల జలధి తరంగా
తవశుభనామే జాగే! తవశుభ ఆశిష మాగే!
గాహే తవజయ గాధా!
జనగణ మంగళ దాయక జయహే! భారత భాగ్య విధాతా!
జయహే !జయహే! జయహే! జయజయ జయ జయహే!
జై జై జై భారత భాగ్య విధాతా!
అహరవతవ ఆహ్వాన ప్రచారిత సుని తవ ఉదార వాణీ
హింద్, బౌధ్ధ, శిఖ, ,జైన , పారశిక,ముసల్మాన్
క్రిస్తానీ,పూరణ,పశ్చిమ ,ఆశే,తవ సిమ్హాసన సాపే
ప్రేమ హార హొయ గాధా,జనగణ ఐక్య విధాయక
జయహే భారత భాగ్య విధాతా!
పతన_అభ్యుదయ బంధుర వందా యుగ-యుగ ధావిత యాత్రీ
హేచర సారధి-తవ రధ చక్రే ముఖరిత పధ దిన రాత్రీ
దారుణ విప్లవ మాఝే,తవశంఖ ధ్వని బాజే
సంకట దు:ఖ త్రాతా ,జనగణమన పధ పరిచాయక జయహే!
ఘొర తిమిర ఘన నిబిడ నిశీధేపీడిత మూర్చిత దేశే
జాగ్రత చిల తవ అవిచల మంగళ నత నయనే అనిమేషీ
దుస్వప్నే,ఆతంకే రక్షా కరివే అంకే!స్నేహమయీ తుం మాతా!
జనగణ దు:ఖ త్రాయక జయహే!
రాత్రి ప్రాభాతిల ఉదిల రవి చ్చవి పూర్వ ఉదయ గిరి భాలే!
గాహే విహంగమ పుణ్య సమీరణ నవ జీవన పర పఢాఆలే!
తవకరుణారుణ రాగే! నిద్రిత భారత జాగే! తవచరణే పిత మాతా.
రచన శ్రీ రవీంద్ర నాథ్ ఠాగొర్ {పూర్తిగేయం }

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం