మరువలేని ఆ తీపి గుర్తులు..ఎక్కడరా ఇప్పటి గజి బిజీ గందర గోల లో......పల్లెటూరి సంత. "భారతీయులం"

మరువలేని ఆ తీపి గుర్తులు..ఎక్కడరా ఇప్పటి గజి బిజీ గందర గోల లో......పల్లెటూరి సంత. "భారతీయులం"

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం