మీకు తెలుసా ? ప్రతి 2 సెకన్లకు ఎవరికో ఒకరికి రక్తము అవసరం ఉంటుంది..రక్త దానం చేయడంలో కొన్ని పాటించాల్సిన నియమాలు.(చిట్కాలు)@ {భారతీయులం}

రక్త దానం చేయడంలో కొన్ని పాటించాల్సిన నియమాలు.(చిట్కాలు)
 మీకు తెలుసా ? ప్రతి 2 సెకన్లకు ఎవరికో ఒకరికి రక్తము అవసరం ఉంటుంది.
రక్తాన్ని దానం ఇవ్వాలనుకునే వాళ్ళు కనీసం 3 గంటల ముందు మంచి భోజనాన్ని తీసుకోండి.
1.దానం చేసిన తరువాత మీకిచ్చిన ఉపాహారములను తీసుకోండి, మీరు వాటిని తీసుకోవడం ముఖ్యం. తరువాత మంచి భోజనాన్ని తీసుకోవడం మంచిది
2.దానం చేసే రోజు ముందు పొగ త్రాగడం మానండి. దానం చేసిన 3 గంటల తరువాత మీరు పొగ త్రాగవచ్చు
3.దానం చేసే 48 గంటల ముందు మీరు ఆల్కహాలు సేవించి ఉంటే, మీరు దానం చేయడానికి అర్హులు కారు.@ {భారతీయులం} 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం