మానవ పుట్టుకను 12 చిత్రాలతో చెప్పిన ..డానీ లీ కి దన్యవాదనములు.@ {భారతీయులం}

మానవ పుట్టుకను 12 చిత్రాలతో చెప్పిన ..డానీ లీ కి దన్యవాదనములు.
మానవ జన్మ ప్రకృతి వడిలో పలు దశలు మారి ఇలా ఆవిర్భవించింది అని అన్నారు అయిన...తన ఆలోచనను చేతల్లో పెట్టడానికి చాలా సమయం పట్టింది అని అన్నారు.! @ {భారతీయులం}  

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం