తొలి మిహళా తపాలా కార్యాలయం

తొలి మిహళా తపాలా కార్యాలయం
కేంద్ర ప్రభుత్వం అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం (మార్చి 8) సందర్భంగా దేశంలోనే తొలి మహిళా తపాలా కార్యాలయాన్ని ఢిల్లీలో ప్రారంభించింది. అందరూ మహిళలే పని చేయడం ఈ కార్యాలయం ప్రత్యేకత.

--

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం