మీరు ఇంటర్నెట్ లో డబ్బులు ఎలా సంపాదించాలి అంటూ ఆలోచిస్తున్నారా ?

మీరు ఇంటర్నెట్ లో డబ్బులు ఎలా సంపాదించాలి అంటూ ఆలోచిస్తున్నారా ?
రోజు రోజు ఇంటర్నెట్ వినియోగం ఎక్కువగా ఉంది ఈరోజుల్లో...ఐతే తొలి ఇండియన్ వెబ్సైటు ఒకటి డబ్బులు సంపాదించడానికి ఎఅర్న్ ఫ్రీ మొబైల్ రిచర్జ్ అండ్ ఎఅర్న్ అంటూ మొదలు పెట్టింది.
వివరాల కొరకు ఈ లింక్ చూడండి.
రిజిస్టర్ అయినందుకు రెండు రూపాయిలు ఇస్తారు మొదట.
ప్రతి రోజు లాగిన్ మరియు స్నేహితులకు చేర్చినందుకు ఒక్కరుపాయీ ఇస్తారంట.

--

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం