నక్క - కోడిపుంజు ! నీతి : మోసాన్ని మోసంతోనే జయించాలి. @ భారతీయులం

నక్క - కోడిపుంజు !
నీతి : మోసాన్ని మోసంతోనే జయించాలి. @ భారతీయులంభారతీయులం” |.:: bharatiyulam.blogspot.in ::. | "Facebook"

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం