తెలుగు లో కంప్యూటర్ నేర్చుకోవడం ఎలా ? ఈ డాకుమెంట్ చూసి మీరు తెలుగు లోనే నేర్చుకోవచ్చు సులువుగా.

కంప్యూటర్ పని చేసే విదానం ఎలా ?
మనలో చాలా మంది ఇంగ్లీష్ బాష సరిగ్గా రాని వారు తెలుగు లో కంప్యూటర్ నేర్చుకుందాము అనుకునే వాళ్ళకి ....!
ఈ డాకుమెంట్ చూసి మీరు తెలుగు లోనే నేర్చుకోవచ్చు సులువుగా.

Learn computer in telugu and know about it in complete telugu about the basic computers.
Download for Free 


భారతీయులం” |.:: bharatiyulam.blogspot.in ::. | "Facebook"

1 comments

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం