ఏంటి ఈ ఆకాశం లో అద్భుతం ..ఈరోజు సూర్యుడిలో నల్ల చుక్కలా కనిపిస్తున్న గ్రహం ఏంటది ? @ భారతీయులం

ఏంటి ఈ ఆకాశం లో అద్భుతం ..ఈరోజు సూర్యుడిలో నల్ల చుక్కలా కనిపిస్తున్న గ్రహం ఏంటది ? @ భారతీయులం  

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం