చరిత్ర మరచిన మనుషులు...త్యాగం విలువ తెలియని మన నాయకులు. స్వార్ధం తో చేసే రాజకీయం ...కష్టాలు తీరని పేదోడి జీవితం. ఎందుకయ్యా మాకు ఈ స్వార్ధ స్వాతంత్రము....ఎందుకు ఈ అభివృద్ధి !

చరిత్ర మరచిన మనుషులు...త్యాగం విలువ తెలియని మన నాయకులు.
స్వార్ధం తో చేసే రాజకీయం ...కష్టాలు తీరని పేదోడి జీవితం.
ఎందుకయ్యా మాకు ఈ స్వార్ధ స్వాతంత్రము....ఎందుకు ఈ అభివృద్ధి ! @ భారతీయులం 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం