చెత్తకుప్పలో ఓటరు కార్డులు , సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ ...చెందిన ఓటరు గుర్తింపు కార్డులను ఇలా చెత్త కుప్పలో...!.

చెత్తకుప్పలో ఓటరు కార్డులు ,
సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ ...చెందిన ఓటరు గుర్తింపు కార్డులను ఇలా చెత్త కుప్పలో...!.@ భారతీయులం  

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం