నీరు నాగరికత నేర్పుతుంది... మరి కరువు ? బతుకు చిత్రాన్ని మార్చేస్తుంది !! ముసలి వయసు లో కుడా తప్పని తిప్పలు...కూటి కోసం కోటి తిప్పలు అంటే ఇదేనేమో ?

నీరు నాగరికత నేర్పుతుంది...
మరి కరువు ? బతుకు చిత్రాన్ని మార్చేస్తుంది !!
ముసలి వయసు లో కుడా తప్పని తిప్పలు...కూటి కోసం కోటి తిప్పలు అంటే ఇదేనేమో ?
నమ్ముకున్న పొలం ని వదిలి ఇలా పట్టణాలకు వలస వస్తున్న రైతులు ఎందఱో ?
సెక్యూరిటీ గా అవతారం ఎత్తారు పెంటయ్య ! తన పొలం వృత్తి ని వదులుకొని.
అసలు ఆ కుర్చీ చూడండి .. ఒక కాలు విరిగిన దాన్ని బండ రాలతో చేసుకున్న వైనం. ఇది ఓహ్ సెక్యూరిటీ కి ఇచ్చే సదుపాయాలు ? 12 గంటలు పని చేసి తిరిగి తనకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉండే తన భార్య కోసం ఇంటికి పయనం పడతాడు పెంటయ్య.
ఆకాలి ఏ పనినినైనా చేయ నిస్తుంది...!
ఆత్మా హత్య చేసుకునే రైతులకు ఈయన ఒక నిదర్శనం...చావు ఒక్కటే మార్గం కాదు. మనసు తో ప్రయత్నిస్తే ఏ పని ఐనా దొరుకు తుంది.@ భారతీయులం 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం