అబద్దాన్ని అందంగా చూపిస్తే నిజం కుడా దాని వెంట పడుతుంది, కాని నిజమైన అందం మనసును తాకుతుంది కంటిని కాదు...!

అబద్దాన్ని అందంగా చూపిస్తే నిజం కుడా దాని వెంట పడుతుంది,
కాని నిజమైన అందం మనసును తాకుతుంది కంటిని కాదు...! @ భారతీయులం | Karthik Garu 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం