దుక్కుల దుఃఖం. రుతు పవనాల మందగమనం, కొందామంటే విత్తనాలు భారం.@ భారతీయులం

దుక్కుల దుఃఖం.
రుతు పవనాల మందగమనం, కొందామంటే విత్తనాలు భారం.@ భారతీయులం  

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం