చరిత్రలో ఈ రోజు - జూన్ 8 / june 8, భారతదేశపు సివిల్ రేడియో నెట్‌వర్కుకు ఆలిండియా రేడియోగా నామకరణం చేశారు.భారత ఇంగ్లాండు మధ్య విమాన రాకపోకలు

చరిత్రలో ఈ రోజు - జూన్ 8 / june 8
1936: భారతదేశపు సివిల్ రేడియో నెట్‌వర్కుకు ఆలిండియా రేడియోగా నామకరణం చేశారు.
1948: భారత ఇంగ్లాండు మధ్య విమాన రాకపోకలు ప్రారంభమైనవి. భారతదేశము నుండి విదేశాలకు విమాన ప్రయాణాలకు ఇదే నాంది.@ భారతీయులం  

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం