మీ ఇంట్లో ఏదన్నా ఫంక్షన్ చేస్తున్నారా ? చాల మిగిలిపోయి ఉంటాయి కదా. ! వృధాగా పడేసే బదులు వేరొకరికి కడుపు నింపండి.@ భారతీయులం

మీ ఇంట్లో ఏదన్నా ఫంక్షన్ చేస్తున్నారా ? చాల మిగిలిపోయి ఉంటాయి కదా. !
వృధాగా పడేసే బదులు వేరొకరికి కడుపు నింపండి.
ఇదిగో ఈ ఫోన్ నెంబర్ కి కాల్ చేయండి.
ర్హీద్. 9948203208 @ భారతీయులం | www.facebook.com/bharatiyulam 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం