హృదయ మా ! కరిగిపోయిన కమ్మని కలని, జ్ఞాపకం చేస్తావెందుకు? నీకోసం ఎన్నాలు నీ నిరీక్షణ ..! ఎన్నాలు ఈ హృదయ వేదన.@ భారతీయులం

హృదయ మా !
కరిగిపోయిన కమ్మని కలని, జ్ఞాపకం చేస్తావెందుకు?
నీ గురించి నేను కన్న స్వప్నాలన్నీ, చెల్లా చెదురు చేసింది నీవే కదా!
నీకోసం యుగాలు నిరీక్షించాలనుకున్నా, నీ కోసం సమస్త ప్రపంచాన్నీ ఎదిరించాలనుకున్నా
నేనంటే నేను కాదు..నేనంటే నీవే అనుకున్నా !
కానీ నువ్వు, నన్ను అగాధంలోకి నేట్టేసావు
శిధిలమయిన, నా హృదయపు ప్రతిబింబపు నువ్వు.
ప్రతి చోటా..నీకోసం వెతికి వెతికి
అలసిపోయాను ! 
నీకోసం ఎన్నాలు నీ నిరీక్షణ ..! ఎన్నాలు ఈ హృదయ వేదన.@ భారతీయులం | www.facebook.com/bharatiyulam 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం