వడదెబ్బకు బెదరద్దు...జడవోద్దు..! వడదెబ్బ లక్షణాలు ఇవి...! జాగ్రత్తలు ఇవి...!@ భారతీయులం

వడదెబ్బకు బెదరద్దు...జడవోద్దు..!
వడదెబ్బ లక్షణాలు ఇవి...!
ఉపశమనం ఇలా...!
జాగ్రత్తలు ఇవి...!@ భారతీయులం 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం