తన కొడుకు డిగ్రీ వరకు చదివిన్చినప్పటికి ..సరైన ఉద్యోగం రాకపోవడంతో ..ఇలా తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు కలిసి...ఒకే ద్విచక్రవహనం పై వెళ్తూ..!@ భారతీయులం

భీమరాజు ..సోమరాజు
తన కొడుకు డిగ్రీ వరకు చదివిన్చినప్పటికి ..సరైన ఉద్యోగం రాకపోవడంతో ..ఇలా తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు కలిసి...ఒకే ద్విచక్రవహనం పై వెళ్తూ..!@ భారతీయులం | www.facebook.com/bharatiyulam 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం