పసి కందును ఎత్తుకెళ్ళి చంపిన శునకం. ఆరు నెలల పసి కందును.@ భారతీయులం

పసి కందును ఎత్తుకెళ్ళి చంపిన శునకం. ఆరు నెలల  పసి కందును.@ భారతీయులం 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం