పిరికివాడు మాత్రమే 'ఇది నా తలరాత' అని అనుకుంటాడు.@ “భారతీయులం”

పిరికివాడు మాత్రమే 'ఇది నా తలరాత' అని అనుకుంటాడు.@ "భారతీయులం" 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం