అన్న మాటల్ని గుర్తుంచుకోండి.నిన్న జరిగిన దానిని గురించి బాధపడుతూ,ఈ రోజుని వృధా చేయకండి.........! @ భారతీయులం

అన్న మాటల్ని గుర్తుంచుకోండి.
నిన్న జరిగిన దానిని గురించి బాధపడుతూ,
రేపు జరగబోయే దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ,
ఈ రోజుని వృధా చేయకండి.........! @ భారతీయులం | bharatiyulam.blogspot.com 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం