ఎమ్త చదువు చదివి యెన్ని నేర్చినగాని...బొగ్గు పాలగడుగ బోవునా మలినమ్బు విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. @ “భారతీయులం”

ఎమ్త చదువు చదివి యెన్ని నేర్చినగాని
హీనుడవగుణమ్బు మానలేడు
బొగ్గు పాలగడుగ బోవునా మలినమ్బు
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. @ "భారతీయులం" 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం