ప్రతి ఒక్కరికి ఫ్రెండ్ అవసరేమేరా ..! ఇదేదో ఎయిర్ టెల్ యాడ్ అనకుంటే కాదు.ఇలా ఫోటోలు తీయడం మంచిదేనా, పోస్ట్ చేయడం ?

ప్రతి ఒక్కరికి ఫ్రెండ్ అవసరేమేరా ..! ఇదేదో ఎయిర్ టెల్ యాడ్ అనకుంటే కాదు.
ఇది ఇద్దరు సరదాగా పాటలు వింటుంటే తీసిన ఫోటో ఇది...ద హిందూ లో పోస్ట్ చేసారు.@ భారతీయులం | www.facebook.com/bharatiyulam 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం