కాలం ఎప్పుడు మనదికాదని గుర్తుంచుకోండి .సరైన సమయం కోసం వేచి చూడటంలో తప్పులేదు .@ భారతీయులం

కాలం ఎప్పుడు మనదికాదని  గుర్తుంచుకోండి .
సరైన సమయం కోసం వేచి చూడటంలో తప్పులేదు .
అంతవరకు ప్రయత్నిస్తూ సరైన సమయంలో విశ్వరూపం చూపించాలి.@ భారతీయులం | bharatiyulam.blogspot.com 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం