కట్న దాహానికి నవ వడువు బలి...వరం లో విడాకులు వస్తాయనగా ఆత్మహత్య ... ఎందుకు ఈ చావులు..తెలిసి చేస్తున్నారో తెలియదు తెలియక చేస్తున్నారో తెలియదు...చావు ఒక్కటే మార్గం కాదు. @ భారతీయులం


కట్న దాహానికి నవ వడువు బలి...వరం లో విడాకులు వస్తాయనగా ఆత్మహత్య ... ఎందుకు ఈ చావులు..తెలిసి చేస్తున్నారో తెలియదు తెలియక చేస్తున్నారో తెలియదు...చావు ఒక్కటే మార్గం కాదు. @ భారతీయులం  

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం