మానవునికి అహంకారం తగదు,ఈ దుర్గుణాన్ని విడిచి...మనిషికి భూషణం వంటిది.@ “భారతీయులం”

మానవునికి అహంకారం  తగదు,ఈ దుర్గుణాన్ని విడిచి వినయమనే సుగుణ సంపదను పెంచుకోవడం మేలు కలిగిస్తుంది.  వినయం  మనిషికి భూషణం వంటిది.@ "భారతీయులం" 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం