నీ ప్రియ వదనం వికసిత జలజం...నీ శుభ చరణం నీ శుభ చరణం ఈ రాధకు శరణం..! @ భారతీయులం

నీ ప్రియ వదనం వికసిత జలజం
నీ దరహాసం జాబిలి కిరణం
నీ ప్రియ వదనం వికసిత జలజం
నీ దరహాసం జాబిలి కిరణం
నీ శుభ చరణం నీ శుభ చరణం ఈ రాధకు శరణం..! @ భారతీయులం 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం