ధ్యానమును ఎప్పుడూ విడువవద్దు. ఏ కారణము చేతనైన మీరు విడిచినట్లయిత్ మిమ్మల్ని మీరు అభివృద్ది చెసుకునే మంచి అవకాశాన్ని కోల్పోతారు. @ “భారతీయులం”

ధ్యానమును ఎప్పుడూ విడువవద్దు. ఏ కారణము చేతనైన మీరు విడిచినట్లయిత్ మిమ్మల్ని మీరు అభివృద్ది చెసుకునే మంచి అవకాశాన్ని కోల్పోతారు. ధ్యానము కేవలం మానసిక ప్రక్రియ. మీసౌకర్యాన్ని అనుసరించి ఎప్పుడైనా, ఎక్కడెనా చేయవచ్చు.@ "భారతీయులం" 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం