విద్యుత్ ఆదా చేయాలనీ ఆలోచిస్తున్నారా ? ఏది ఎంత విద్యుత్ కర్చు చేస్తామో తెలుసా మీకు ? వన్ వ్యాట్ ప్రాజెక్ట్,ఇందులో మనము ఎంత విద్యుత్ ని ఆదా చేయగలమో తెలిపారు@ భారతీయులం

విద్యుత్ ఆదా చేయాలనీ ఆలోచిస్తున్నారా ? ఏది ఎంత విద్యుత్ కర్చు చేస్తామో తెలుసా మీకు ?
లైట్లను ఆపేయడం ద్వారా ఎంత విద్యుత్ ఆదా చేయగలము ?
బ్యాటరి లను చార్జింగ్ ఆపేయడం ద్వారా ఎంత ఆదా చేయగలము ?
ఇస్త్రి ని ఒక గంట పాటు వినియోగించకుండా ఉంటె ఎంత ఆదా చేయగలము ?
లైట్లు మరియు ఫాను లను ఎంత విద్యుత్ ఆదా చేయగలము ?
టివి మరియు ఓవెన్ ఆపేయడం వలన ఎంత ఆదా చేయగలుగుతాము ?
లిఫ్టు బదులు మెట్లు ఎక్కడం వలన ఎంత ఆదా చేయగలము ?
గోగ్రేజ్ వారు కొత్తగా వన్ వ్యాట్ ప్రాజెక్ట్ అని చేపట్ట్టారు ! ఇందులో మనము ఎంత విద్యుత్ ని ఆదా చేయగలమో తెలిపారు...మరియు దేశ పర్యాటన మొదలు పెట్టారు. మన హైదరాబాద్ కి మే ౪వ తేది న వస్తున్నారు.@ భారతీయులం | www.facebook.com/bharatiyulam 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం