పేస్ బుక్ గ్రౌప్స్ నుండి వచ్చే ఈమెయిలు మిమల్ని విసిగిస్తుందా ? మీ ఇన్ బాక్స్ లో ఒక కుప్పలా వస్తున్నాయా ? ఐతే ఇదిగో ఇలా గ్రౌప్స్ నుండి బయట పడవచ్చు.@భారతీయులం

పేస్ బుక్ గ్రౌప్స్ నుండి వచ్చే ఈమెయిలు మిమల్ని విసిగిస్తుందా ? మీ ఇన్ బాక్స్ లో ఒక కుప్పలా వస్తున్నాయా ? ఐతే ఇదిగో ఇలా గ్రౌప్స్ నుండి బయట పడవచ్చు.
మనకు నచ్చిన గ్రౌప్స్ ని మాత్రమే ఉంచి మిగతా వాటి నుండి వచ్చే ఈమెయిలు లను రాకుండా చేసుకోవచ్చు.@భారతీయులంఇంకా మిమల్ని పేస్ బుక్ నుండి వచ్చే ఎమైల్స్ బాదిన్-చవు...!@భారతీయులం 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం